注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

阿平欢迎您

平平凡凡才是真!

 
 
 

日志

 
 

四年语文上学期期末复习(一)续  

2008-12-22 19:16:37|  分类: 四语试卷 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

xiōng měng    róng  qià    huáng hūn   kè tīng   shān diào    lián   xì

       )      (       ) (       ) (      )(               

dì  guó  zhǔ yì    dēng hóng jiǔ lǜ   rè nào fēi fán        fēng hé rì  lì   

              )    (              )    (            ) (            

yào  wǔ  yáng  wēi    dé yì  yáng yáng zhèn  xīng  zhōng  huá  mǐn jié

(                                     )  (                           

  chéng  dù               yī   lài       jì   tuō       yīn  tè  wǎng     yuán  zǐ

          )       (                  ) (                      

huàn xiǎng   dòng  chá    kǒng lóng    miáo huì      chéng kòng diàn huà

         ) (          ) (        )(           )  (                     

zhé xué jiā     hū fēng huàn yǔ     téng yún jià wù      nóng gēng shè huì

                             )  (                 ) (                

chū  hū  yì  liào         qīng yíng 

                          

五、看拼音写同音字。

lì         yuè               huī           dié         yǒng     

严(     音(       )彩    )手   重(        汹( 

鼓(     跳(    附(        )复       )子  兵马( 

  )史  跨(    黄(  )楼    )色   蝴(            )气     

jiàng      jùn     chéng       wéi         yíng         lǜ

飞(       (   )    )罚  范(       轻(      翠( 

实(     英(       )现      )持   军(      纪( 

  )康     )马 (   )担     )独   输(      考( 

六、多音字组词。

háo       kōng                 kān    

   hào         kòng                       kàn    

 

jué       dāng       shuài              

  jiǎo          dàng                         è    

 

zhé       gōng        shǔ         féng       

            gòng           shù            fèng    

mēn      zhòng        jìn         báo    
   mèn
          zhōng          jīn                  

jiàng      xīng       cháo        zǎi        

 jiāng          xìng         zhōo           zài    

 

          chèn                 sàn    

              chēng         yuè           sǎn           
gān        yīng         hǎo        diào    

 gàn           yìng            hào        tiáo    

        chù         wéi         jiǎ     

              chǔ          Wèi           jià      

shě        jiān       háng         zhuó    

 shè           jiàn         xíng          zháo    

七、查字典,填表。

要查的字

音序

音节

部首

再几画

组词

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、选字填空。

1、                 

    )绘                   )树       禾(   

2        

书(          同(        细(           面(   

   3        

      )手      埋(           )击           )着墙

   4         

  草(            )一          )独          )土

   5         

    )查         )索          )信       丰(   

6        

                                 

7        

                                  

8   稿     

                                

9        

                                 

  评论这张
 
阅读(60)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018